Privatlivspolitik

1. Generelt

Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige oplysninger, som du giver til Norea Radio Danmark (også kaldet Norea Mediemission) (NRD), og/eller som NRD indsamler om dig, enten som led i et medlems-, abonnent-, bidragyderforhold eller som bruger af Norea´s tjenester, herunder ved besøg på Norea´s hjemmesider. I denne politik kan du læse mere om, hvilke oplysninger Norea indsamler, hvordan dine oplysninger håndteres og hvor længe de opbevares m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig, såfremt der er oplysninger i denne politik, som du ikke kan acceptere. På Norea’s hjemmeside vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af denne politik.

2. Dataansvarlig

2.1   Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Norea Radio Danmark (NRD)
Porsevej 6
6100 Haderslev
Tlf.: 4252 1100
Email.: info@norea.dk
CVR.: 8238 8117

(Øvrige navne som bruges om NRD jf. vedtægter: Norea Mediemission og Norea Danmark)

2.2   Den overordnede retslige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er EuropaParlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil er Databeskyttelsesloven Lov 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

2.3   Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal først rettes til Norea´s forretningsfører eller dennes stedfortræder, som er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

3. Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger
Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

 
Databehandler
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

 
Behandling
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, for eksempel indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.

 
Særlige kategorier af personoplysninger (Personfølsomme opl.)
Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person.

 
Persondataforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

 
Databeskyttelsesloven
Databeskyttelsesloven Lov 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

4. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Har du et tillidshverv, er abonnent, bidragyder, deltager i et Norea-arrangement, bruger af Norea´s hjemmesider eller andre af Norea´s tjenester, er Norea forpligtet til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at Norea dels kan give dig de ydelser, du efterspørger og dels leve op til de forpligtelser, Norea har som en kristen organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - din eventuelle deltagelse i kurser/arrangementer i Norea regi, og/eller når Norea skal administrere dine eventuelle abonnementer eller tillidshverv. Det kan også være i forbindelse med, at Norea gerne vil sende dig informationer om organisationens arbejde og dine gaver, eller anden relevant information.

5. Personoplysninger, som Norea behandler om dig

5.1   Disse oplysninger indsamler Norea direkte fra dig:

5.1.1   Når du er medlem, abonnent, bidragyder eller deltager i et kursus/arrangement ved Norea, indsamler Norea følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, tilhørsforhold til kirke/samfund/kreds/menighed/mødeplads og region. Oplysninger om dit CPR-nr. indsamles desuden, hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag eller hvis Norea har en indberetningspligt.

Såfremt der oprettes en Betalingsserviceaftale, registreres registrerings- og kontonummer, og efter godkendelse af Nets oprettes der et Betalingsservicenummer.

Relevant mailkommunikation og relevante notater fra anden kommunikation gemmes for at sikre overblik, historik og for at sikre, at Norea har den nødvendige dokumentation.

5.1.2   Når du annoncere i et Noreablad, på en Norea-hjemmeside eller lign., indsamler Norea dit navn, adresse og din mailadresse.

 5.1.3   Når du besøger Norea´s hjemmesider, indsamler Norea ikke personlige oplysninger, men alene IP-adresser. Såfremt der bruges formularer via hjemmesiden, indsamles de oplysninger, du udfylder via formularen, se punkt 5.1.1

5.1.4   Som registreret i Norea’s datasystemer er man som udgangspunkt registreret i en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger), idet man betragtes som værende i kontakt med en religiøs forening.

5.2   Disse personoplysninger indsamler Norea fra andre om dig:

5.2.1   I nogle tilfælde er det nødvendig at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra SKAT, hvor Norea efter samtykke fra dig kan indhente årsopgørelser, hvis du har et procent-gavebrev. Det kan også være offentlige tilgængelige websites som eksempelvis Krak, som Norea’s medarbejdere kan søge på adresser såfremt breve kommer retur. Vi indsamler disse oplysninger med henblik på at sikre så valide data i vores system som muligt.

5.2.2   Hvis du er abonnent på et af Norea´s blade, sendes din postadresse til trykkeri og distributør. Sidstnævnte kan registrere flytninger og oplyse din nye adresse til os.

6. Cookies

På Norea’s hjemmesider gøres der brug af cookies til at føre statistik over, hvor mange der besøger hver side for at optimere navigation og info på hjemmesiden. Desuden bruger Norea cookies til at målrette oplysninger om vores arbejde på Facebook.

Google og Facebook kan sammenholde data fra Norea’s hjemmesider med data, som de indsamler fra din øvrige internetaktivitet og danne en profil af dig ud fra det.

Norea’s cookiepolitik kan findes her: https://norea.dk/ressourcer/

7.  Sådan behandler Norea dine personoplysninger

 7.1   Dine personoplysninger bruges til forskellige formål afhængig af, om du er abonnent, bidragyder, deltager i et Norea-arrangement, registreret med et tillidshverv eller bruger af Norea´s hjemmesider.

7.1.1   Er du abonnent hos Norea, anvender Norea dine personoplysninger til at:

- stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig

- fremsende bekræftelser til dig og udføre din bestilling/anmodning

- svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger

- kunne håndtere administration af abonnementet til dig

- kunne sende dig informationsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

7.1.2   Er du bidragyder til Norea anvender Norea dine personoplysninger til at:

- administrere dine persondata

- administrere indbetalinger

- sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag

- indberette bidrag til SKAT, så det kan fremgå af din årsopgørelse

- sende dig informationsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

7.1.3   Er du alene deltager i et kursus eller et arrangement ved Norea, anvender Norea dine personoplysninger til at:

- registrere din tilmelding

- fremsende bekræftelse til dig

- svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger

- videregive din tilmelding til arrangøren af kurset/arrangementet

7.1.4   Er du alene registreret, fordi du bestrider et tillidshverv ved Norea, anvender Norea dine personoplysninger til at

- administrere dine persondata

- sende dig nødvendig informationsmateriale

- svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger

- evt. stille funktionaliteterne på vores intranet, mailsystem og drev til rådighed for dig

7.1.5   Er du annoncør på/i en af Norea´s platforme/blade, anvender Norea dine personoplysninger til at

- administrere dine person data

- administrere evt. indbetalinger

7.1.6   Er du alene bruger af vores hjemmesider, anvender Norea dine personoplysninger til at

- stille funktionaliteterne på Norea’s hjemmesider til rådighed for di

- udarbejde statistik om din færden på vores hjemmesider

- optimere vores hjemmesiders indretning

8. Hvorfor har Norea lov til at behandle oplysninger om dig?

8.1   Når du bliver registreret af Norea, giver et bidrag til Norea, bestiller et abonnement, deltager i et kursus/arrangement, deltager i en konkurence eller indgår anden form for aftale med Norea, behandler Norea dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Norea kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du eksempelvis har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b). Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at Norea kan opfylde sin aftale med dig eller for at kunne håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale.

8.2   Norea har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, hvis vi har en legitim interesse i at behandle oplysninger om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dem.

8.3   Norea har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger såsom navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse for at give dig informationer om organisationens arbejde og dit engagement med Norea, i henhold til de til enhver tid gældende regler for markedsføring og udarbejde diverse statistikker om antal medlemmer, køb, bidrag, besøgende på hjemmeside m.v. Den legitime interesse er at sikre, at Norea har de rigtige data om dig for at kunne forvalte denne opgave.

8.4   I visse tilfælde er Norea desuden retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan eksempelvis være til dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Norea er juridisk forpligtet til blandt andet at gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan også være i forbindelse med indberetninger af fradragsberettigede bidrag til SKAT. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven. Norea skal desuden bruge konto- og registreringsnummer, når der oprettes en betalingsserviceaftale, hvorfor Norea har en legitim interesse i disse oplysninger.

8.5   Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til Norea, er grundlaget for behandlingen Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet Norea ikke arbejder med gevinst for øje, men med religiøs sigte. Behandlingen af dine følsomme oplysninger foretages som led i Norea’s legitime aktiviteter. Behandlingen af dine oplysninger sker under den betingelse, at du nu eller tidligere har været eller er bidragsyder, abonnent, deltager på et kursus/arrangement, bestrider et tillidshverv i organisationen eller at du, på grund af organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med Norea.

8.6   Er du ikke abonnent, bidragyder eller deltager på et kursus/arrangement ved Norea, men eksempelvis blot bruger af vores hjemmeside, har Norea – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik https://norea.dk/ressourcer/

9. Deling af dine personoplysninger

9.1   Norea deler dine personoplysninger med de leverandører, serviceleverandører, teknisk support og samarbejdspartnere, som bistår os. De er:

- Collectaz, Haraldsvej 60 B, 2. sal, 8960 Randers Ø

- Visma e-conomic A/S, Langebrogade 1, 1411 København K

- NETS Danmark A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

- Revisor, Partner Revision Hjejlevej 16 6920 Videbæk

- Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

- Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, Lautrupvang 10, 2750 Ballerup

- One.com, Kalvebod Brygge 24, 1560 København V

- Simply.com, Højvangen 4, 8660 Skanderborg

- SMTP.dk, Refshalevej 163 A, 1432 København

- Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

- Google, herunder Youtube, Skt. Petri Passage 5 1165 København

Hvis du er abonnent på et af Norea´s blade deles dine oplysninger med:

- Øko-Tryk ApS, Borrisvej 5 B, 6900 Skjern

- Postnord, Hedegaardsvej 88, 2300 København S

9.2   I tillæg til ovenstående deler Norea dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder, som eksempelvis SKAT.

9.3   Hvis du deltager i et kursus eller et arrangement i Norea, deler vi dine oplysninger med de personer som står for kurset og arrangementet i Norea.

10. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Norea opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

10.1   Har du købt et abonnement eller deltaget i arrangement, hvor du har indbetalt et beløb til Norea, opbevares dine personoplysninger i indeværende år + 5 år fra sidste indbetaling.

10.2   Er du bidragyder opbevares dine personoplysninger i indeværende år + 5 år fra sidste indbetaling.

10.3    Er du registreret i Norea alene pga. et tillidshverv opbevares dine personoplysninger, så længe du har tillidshvervet.

10.4    Når du opretter/indsender et testamente til Norea, opbevarer vi testamentet i et aflåst              arkivskab eller kontor. Testamentet opbevares i 5 år efter boet er skiftet jf. bogføringsloven.

10.5    Hvis du ønsker at blive slettet, for ikke at blive kontaktet igen, gemmer Norea dine kontaktinformationer med besked om, at du ikke ønsker at blive kontaktet. På den måde sikres det, at du ikke bliver kontaktet. Har du haft indbetalinger til Norea, er Norea forpligtet på at beholde disse oplysninger om dig i indeværende år + 5 år, jf. bogføringsloven.

11. Dine rettigheder

11.1    Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Norea behandler om dig. Du kan skriftligt anmode om indsigt i de personoplysninger, Norea har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Din indsigtsanmodning efterkommes så hurtigt som muligt.

 11.2    Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om rettelse, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, Norea behandler om dig. Din anmodning efterkommes så hurtigt som muligt i det omfang det er nødvendigt og lovligt. Hvis Norea - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, bliver du kontaktet.

11.3    Begrænsning af behandling

Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

11.4    Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

11.5    Indsigelsesret

Du har ret til at bede Norea om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål.

11.6    Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

11.7    Du kan skrive til info@norea.dk hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af rettighederne i 11.1-6.

11.8    Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til Norea, vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, kan det have den konsekvens, at Norea ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

13. Sikkerhed

Norea’s behandling af personoplysninger er underlagt Norea’s ”Politik for sikker opbevaring af persondata”. Denne politik indeholder regler for gennemførelse af risikovurdering af Norea’s behandlingsaktiviteter. Norea har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles frem til sletning, ligesom Norea alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14.  Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med Norea’s behandling af dine personoplysninger, kan du klage. Dette gøres i første omgang til Norea´s forretningsfører, ved henvendelse på tlf.: 4252 1100, e-mail: info@norea.dk

Du kan også klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

15. Opdatering af denne politik

Norea er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af person-oplysninger og databeskyttelse. Denne politik gennemgås derfor regelmæssigt for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Norea forbeholder sig retten til løbende at ændre nærværende politik. En opdateret version af denne politik vil altid kunne findes på Norea´s hjemmeside.

 

Privatlivspolitik for eksterne relationer v5
Denne Politik er seneste opdateret 13. september 2021.