VI HAR GJORT DET NEMT AT FINDE DET DU STÅR OG MANGLER

Bibel-ressourcer

Et kæmpe arkiv med andagter, undervisning, bibeltimer, seminarer og taler i lyd og videoformat.

Ejler Nørager, præst i Sønderjyllands Frimenighed, indlæser de 151 bibeltekster som derefter gøres tilgængelige på denne hjemmeside. Projektet er et samarbejde mellem Sønderjyllands Frimenighed og Norea.

Selvom denne bibelmaraton primært foregår i Sønderjyllands Frimenighed er alle velkomne til at at deltage. Lydfilerne kan downloades fra denne hjemmeside efterhånden som de bliver indlæst.

På Lyset & Livet har vi bibeltimer, taler og serier på mange andre sprog end dansk. Disse kan tilgås direkte fra adressen Nydansker.net

Her kan man bl.a lytte til Vejen gennem Bibelen på sprogene arabisk, farsi, tyrkisk og urdu.
Der er også henvisninger til telefonandagter på 19 forskellige sprog.

Noreas ProgramBank er stedet, hvor lokalradioer kan finde og låne programmer produceret af Norea og andre lokalradioer.

Siden er af hensyn til musikrettigheder mv. kun tilgængelig for lokalradiomedarbejdere.

Hvis du er lokalradiomedarbejder og ikke har en adgangskode til ProgramBanken, så kontakt Norea eller lederen på din station.

Den Frie Bibel udspringer af ønsket om at skabe en tekstnær dansk bibeloversættelse som er fri for enhver form for copyright. Altså en tekst som alle og enhver har lov til at kopiere og benytte som de ønsker. Forbilledet har været den engelske World English Bible.

Af Det Gamle Testamente foreligger Dommerbogen, Ruths Bog, Zakarias’ Bog og nogle få kapitler af andre bøger. Forlægget har været den danske oversættelse fra 1871, som er blevet moderniseret og opdateret med nye resultater fra bibelforskningen.

Af Det Nye Testamente har vi et forslag til en nyoversættelse af 1. Thessalonikerbrev direkte fra grundteksten.

Noreas søsterorganisation i Tyskland, ERF Medien, har lavet denne hjemmeside med gratis bibeludgaver på en række forskellige sprog (herunder dansk)

Tryksager

Norea udgiver to foldere med bedeemne: 'Bed med Norea' og 'Kvinder med Håb' bedekalenderen.

KVINDER med HÅB
Bedekalender

Norea udgiver med jævne mellemrum små visitkort, postkort og andet materiale som fortælle om Noreas arbejde. Du kan se og/eller hente materialerne nedenfor, eller kontakte os via vores kontaktformular hvis du ønsker noget tilsendt med posten.

Norea udgiver et par gange om året et projekthæfte som fortæller om de projekter vi er involverede i og stiller skarpt på situationen i specifikke verdensdele og lande. I hæftet indeholder desuden vidnesbyrd og respons fra nogle at de mange tusinde mennesker som er blevet berørt at de de har set på TV eller hørt via radioen

Officielle dokumenter

Noreas regnskabsår følger kalenderåret. I begyndelsen af hvert nyt år udarbejdes endelig resultatopgørelse og balance for det forudgående år. Regnskabet revideres i henhold til de opsatte retningslinjer af to revisorer.

Omsætningen i Norea består udelukkende af gaver fra enkeltpersoner og enkelte foreninger. Norea modtager ingen former for offentlige tilskud eller refusioner. Nogle år kan der være mindre finanseringsindtægter.

Norea Radio Danmarks vedtægter:
§ 1. Identitet og hjemsted
Norea Radio Danmark (NRD) er en mediemissions-organisation under Luthersk Mission (LM). Andre anvendte navne og forkortelser: Norea, Norea Danmark (ND) og Norea Mediemission (NM).

NRD er stiftet i henhold til LMs delegeretmøde-vedtagelse af 20. marts 1971.

NRD har hjemsted i Haderslev kommune.

§ 2. Formål
NRD har til formål at medvirke til udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus i verden, primært i områder og blandt folkeslag, der er lukkede for traditionel missionsvirksomhed, og i Danmark.

Dette formål vil NRD søge at realisere gennem en målrettet og strategisk anvendelse af elektroniske medier, herunder radiomediet.

§ 3. Grundlag
Det bekendelsesmæssige grundlag for NRDs virksomhed er:

1. De bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og livsførelse.

2. Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter som udtryk for en sand forståelse og tolkning af Bibelen.

§ 4. Virksomhed
I samarbejde med nationale og internationale evangeliske kirker, missionsorganisationer m.fl., herunder Trans World Radio, vil NRD formidle støtte til udenlandsk producerede radio-, tv- og internetprogrammer/-projekter.

Missionsindsatsen skal primært rettes mod områder,
•    hvor befolkningen er stor og missionærerne få
•    hvor de kristne udgør en minoritetsgruppe med behov for støtte og hjælp udefra
•    hvor missionærernes aktiviteter er begrænsede eller ikke eksisterer på grund af restriktioner
•    hvor Luthersk Mission er involveret, med henblik på samarbejde om en effektiv udnyttelse af missionsmulighederne

I Danmark vil NRD via de elektroniske medier, herunder også internettet, deltage i aktiv programproduktion og -distribution samt gennem informationsvirksomhed tilskynde kirken til aktivt missionsengagement i forbøn og givertjeneste.

NRD afstår i sin virksomhed fra enhver form for politisk propaganda og polemik.

§ 5. Bestyrelse
Den ansvarlige ledelse af NRD varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af LMs landsstyrelse (LS). En suppleant vælges for ét år ad gangen.
Ansatte medarbejdere i NRD samt øvrige ansatte i LM kan ikke vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor og underlagt LS. Der aflægges beretning til godkendelse i LS en gang årligt.

Det tilstræbes at sammensætte bestyrelsen med størst mulig hensyn til geografisk spredning i tilknytning til LMs afdelinger.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, sådan at der hvert år skiftevis afgår 2 eller 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden eller et flertal i bestyrelsen i øvrigt finder det påkrævet. Ethvert bestyrelsesmøde skal indkaldes skriftligt, og dagsorden fremsendes med mindst 14 dages varsel. Når særlige forhold gør det påkrævet, kan indkaldelse dog ske med kortere varsel. Der føres protokol over bestyrelsens møder og beslutninger, og skriftligt referat heraf tilsendes medlemmerne og som orientering til LS/sekretariat senest 14 dage efter hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslaggivende.

NRD tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Dog kan daglig leder alene tegne organisationen i forhold vedrørende udstedelse af checks, postgiro, forpligtelseserklæringer, arve- og legatsager, og hvad der i øvrigt hører under den daglige drift.

Der påhviler ikke NRD’s ansatte eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Bestyrelsens medlemmer oppebærer intet honorar for bestyrelsesarbejdet, men nødvendige rejseudgifter dækkes af NRD.

§ 6. Daglig ledelse/medarbejdere
NRDs bestyrelse ansætter medarbejdere efter behov. Ansættelse af daglig leder samt andre forkyndende medarbejdere skal godkendes af LS. Løn- og ansættelsesvilkår følger LMs løn- og ansættelsesvilkår.

NRD vil i videst mulig omfang gøre brug af frivillige, ulønnede medarbejdere til varetagelse af opgaver i det daglige arbejde. Daglig leder er ansvarlig for udvælgelse og godkendelse af frivillige, ulønnede medarbejdere.

Daglig leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær, men uden stemmeret. Bestyrelsen og ansatte medarbejdere samles én gang om året til fælles drøftelse af virksomheden.

§ 7. Økonomi
NRDs virksomhed oppebæres økonomisk af frivillige bidrag i form af kollekter, gaver fra enkeltpersoner, foreninger, kirkelige organisationer, fonde, legater eller lignende, samt arv.

Kommende års budget fremlægges til godkendelse i LS.
LS vælger 2 revisorer for ét år ad gangen.
Regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. maj afgive årsrapport for det foregående år til revisionen. Årsrapporten forelægges LS til godkendelse og skal være forsynet med revisionens påtegning og underskrift.

§ 8. Vedtægtsændringer
Ændringer i NRDs vedtægter skal godkendes af LS.

§ 9. Opløsning
NRD kan kun opløses efter beslutning LS på to hinanden følgende LS-møder, og efter en høring i LM’s generalforsamling.

Vedtages opløsning af NRD skal evt. formue anvendes til det i § 2 beskrevne formål eller overføres til LM. Den forening eller det religiøse samfund som evt. overskud tilfalder, skal være hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land og skal have et almentvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. LS træffer beslutning om, hvilken mulighed, der skal benyttes.

------

Ovenstående vedtægter er godkendt af Luthersk Missions landsstyrelse ved møde LS-11-06-C5, august 2011. De afløser vedtægter af 4. – 5. december 2009 og træder i kraft den 1. januar 2012.

Underskrevet af LM’s landsstyrelse den 30. september 2011:

Jens Peter Rejkjær, LMs landsformand
Henrik P. Jensen, LMs næstformand
Asger Mogensen
Ebbe Kaas
Karl Haahr
Christian F. Nissen

Norea anvender følgende offentlige indsamlingsmåder:

Organisationens indsamlinger foregår via egne og eksterne medier, via egne hjemmesider og kampagnesider, Facebook og andre sociale medier, MobilePay, giro/bankoverførsel, breve, indstil i blade, annoncering på web, i magasiner og i blade.

Salg af varer og merchandise via egne hjemmesider og foreningen NoreaShop.

Salg af genbrugsvarer via genbrugsbutikker tilknyttet Norea.

Norea har orienteret indsamlingsnævnet om sine indsamlinger, i henhold til lovgivningen på området som trådte i kraft i 2014. Læs mere på Indsamlingsnævnets hjemmeside www.indsamlingsnaevnet.dk

IN-nr: 00037

Almindeligt fradrag

Du får fradrag for gaver til velgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, der er godkendt af SKAT, og det er Norea.

  • Du kan højst få fradrag for 15.600 kr. i 2017 (15.200 kr. i 2016).
  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet Norea dit cpr-nr.
  • Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Ægtefæller kan opnå hver sit skattefradrag. Det skal derfor fremgå, hvem af ægtefællerne, der har givet gaven.

Læs mere på skat.dk


Særlige fradragsfordele ved 10-årig aftale

Du kan binde dig for en 10-årig periode til at betale et årligt beløb til en godkendt forening. Du får et fradrag på højst 15 procent af din personlige indkomst med tillæg af din positive nettokapitalindkomst.

Du kan dog altid få et fradrag på op til 15.000 kr. uanset størrelsen af din indkomst. Foreninger, der er godkendt til at modtage løbende årlige ydelser, har som regel forpligtelseserklæringer eller gavebreve til formålet.

Krav der skal opfyldes

  • Foreningen skal være godkendt.
  • Aftalen skal være skriftlig.
  • Du må ikke have krav på en modydelse.
  • Aftalen skal løbe i mindst 10 år.
  • Dit navn og cpr-nr. skal stå på aftalen.


Du har betalt for lidt i løbende årlig ydelse i år

Hvis du, i forhold til hvad I har aftalt, har betalt for lidt i løbet af året, kan du først få fradrag for restbeløbet næste år.


Du har betalt for meget i løbende årlig ydelse i år

Du får kun fradrag for det beløb, I har aftalt.

Hvis du opdager det inden nytår:

  • Du kan aftale med foreningen, at det overskydende beløb anses som en gave uden binding i året. Foreningen indberetter så til SKAT, der fortrykker beløbet på din årsopgørelse.

Hvis du opdager det efter nytår:

  • Du kan aftale med foreningen, at du enten får det overskydende beløb tilbage eller I anser det overskydende beløb for acontobetaling for det nye år. I begge tilfælde skal foreningen indberette ændringen til SKAT. Du kan ikke selv ændre eller oplyse det rigtige beløb på årsopgørelsen.


Du vil ikke længere betale til foreningen

Da du har indgået en bindende aftale for mindst ti år, har du pligt til at betale det, I har aftalt. Foreningen kan retsforfølge dig for at få sin betaling.

Hvis foreningen ikke retsforfølger dig, kan SKAT kræve, at du betaler den skat, du har sparet ved at indgå aftalen.

SKAT vil ikke kræve, at du betaler den sparede skat, hvis der er tale om bristede forudsætninger. Bristede forudsætninger kan for eksempel være, at du har meldt dig ud af en religiøs forening.

Du kan ikke flytte din aftale til en anden forening.

Læs mere på skat.dk

Norea privatlivspolitik

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden (eller ved et Norea-informationsmøde eller ved at ringe til os osv.) indsamler og behandler vi en række informationer om dig. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, nyhedsmodtager eller giver, samt øvrig brug af services fra Norea.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger ved besøg på vores hjemmeside: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv har tilmeldt dig nyhedsbrev/blad eller givet gaver til Norea registrerer og behandler vi de oplysninger der er nødvendig for at kunne tilsende dig de relevante informationer og evt. indberette gaver til SKAT mv. – det kan være: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, CPR-nummer og betalingsoplysninger.

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, bliver forringet, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Oplysningerne bruges for at kunne tilsende dig relevant information om Noreas arbejde, opfylde lovkrav omkring regnskab og indberetning af gaver til SKAT.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af vores websitet og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives ikke til tredjeparter.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Norea videregiver kun personoplysninger som navn og e-mail m.v. til tredjepart når de behandler data på vegne af Norea. Vi anvender kun databehandlere hvormed vi kan indgå en tilfredsstillende databehandleraftale (Norea søger så vidt mulig at anvende danske databehandlere eller databehandlere i EU).

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Henvendelse herom kan ske til: info@norea.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Ejer

NOREA.dk & LYSETogLIVET.dk ejes og publiceres af:

Norea Mediemission
Porsevej 6
6100 Haderslev
Telefon: 42 52 11 00
Email: info@norea.dk