Norea Radio Danmarks vedtægter:
§ 1. Identitet og hjemsted
Norea Radio Danmark (NRD) er en mediemissions-organisation under Luthersk Mission (LM). Andre anvendte navne og forkortelser: Norea, Norea Danmark (ND) og Norea Mediemission (NM).

NRD er stiftet i henhold til LMs delegeretmøde-vedtagelse af 20. marts 1971.

NRD har hjemsted i Haderslev kommune.

§ 2. Formål
NRD har til formål at medvirke til udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus i verden, primært i områder og blandt folkeslag, der er lukkede for traditionel missionsvirksomhed, og i Danmark.

Dette formål vil NRD søge at realisere gennem en målrettet og strategisk anvendelse af elektroniske medier, herunder radiomediet.

§ 3. Grundlag
Det bekendelsesmæssige grundlag for NRDs virksomhed er:

1. De bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og livsførelse.

2. Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter som udtryk for en sand forståelse og tolkning af Bibelen.

§ 4. Virksomhed
I samarbejde med nationale og internationale evangeliske kirker, missionsorganisationer m.fl., herunder Trans World Radio, vil NRD formidle støtte til udenlandsk producerede radio-, tv- og internetprogrammer/-projekter.

Missionsindsatsen skal primært rettes mod områder,
•    hvor befolkningen er stor og missionærerne få
•    hvor de kristne udgør en minoritetsgruppe med behov for støtte og hjælp udefra
•    hvor missionærernes aktiviteter er begrænsede eller ikke eksisterer på grund af restriktioner
•    hvor Luthersk Mission er involveret, med henblik på samarbejde om en effektiv udnyttelse af missionsmulighederne

I Danmark vil NRD via de elektroniske medier, herunder også internettet, deltage i aktiv programproduktion og -distribution samt gennem informationsvirksomhed tilskynde kirken til aktivt missionsengagement i forbøn og givertjeneste.

NRD afstår i sin virksomhed fra enhver form for politisk propaganda og polemik.

§ 5. Bestyrelse
Den ansvarlige ledelse af NRD varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af LMs landsstyrelse (LS). En suppleant vælges for ét år ad gangen.
Ansatte medarbejdere i NRD samt øvrige ansatte i LM kan ikke vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor og underlagt LS. Der aflægges beretning til godkendelse i LS en gang årligt.

Det tilstræbes at sammensætte bestyrelsen med størst mulig hensyn til geografisk spredning i tilknytning til LMs afdelinger.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, sådan at der hvert år skiftevis afgår 2 eller 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden eller et flertal i bestyrelsen i øvrigt finder det påkrævet. Ethvert bestyrelsesmøde skal indkaldes skriftligt, og dagsorden fremsendes med mindst 14 dages varsel. Når særlige forhold gør det påkrævet, kan indkaldelse dog ske med kortere varsel. Der føres protokol over bestyrelsens møder og beslutninger, og skriftligt referat heraf tilsendes medlemmerne og som orientering til LS/sekretariat senest 14 dage efter hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslaggivende.

NRD tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Dog kan daglig leder alene tegne organisationen i forhold vedrørende udstedelse af checks, postgiro, forpligtelseserklæringer, arve- og legatsager, og hvad der i øvrigt hører under den daglige drift.

Der påhviler ikke NRD’s ansatte eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Bestyrelsens medlemmer oppebærer intet honorar for bestyrelsesarbejdet, men nødvendige rejseudgifter dækkes af NRD.

§ 6. Daglig ledelse/medarbejdere
NRDs bestyrelse ansætter medarbejdere efter behov. Ansættelse af daglig leder samt andre forkyndende medarbejdere skal godkendes af LS. Løn- og ansættelsesvilkår følger LMs løn- og ansættelsesvilkår.

NRD vil i videst mulig omfang gøre brug af frivillige, ulønnede medarbejdere til varetagelse af opgaver i det daglige arbejde. Daglig leder er ansvarlig for udvælgelse og godkendelse af frivillige, ulønnede medarbejdere.

Daglig leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær, men uden stemmeret. Bestyrelsen og ansatte medarbejdere samles én gang om året til fælles drøftelse af virksomheden.

§ 7. Økonomi
NRDs virksomhed oppebæres økonomisk af frivillige bidrag i form af kollekter, gaver fra enkeltpersoner, foreninger, kirkelige organisationer, fonde, legater eller lignende, samt arv.

Kommende års budget fremlægges til godkendelse i LS.
LS vælger 2 revisorer for ét år ad gangen.
Regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. maj afgive årsrapport for det foregående år til revisionen. Årsrapporten forelægges LS til godkendelse og skal være forsynet med revisionens påtegning og underskrift.

§ 8. Vedtægtsændringer
Ændringer i NRDs vedtægter skal godkendes af LS.

§ 9. Opløsning
NRD kan kun opløses efter beslutning LS på to hinanden følgende LS-møder, og efter en høring i LM’s generalforsamling.

Vedtages opløsning af NRD skal evt. formue anvendes til det i § 2 beskrevne formål eller overføres til LM. Den forening eller det religiøse samfund som evt. overskud tilfalder, skal være hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land og skal have et almentvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. LS træffer beslutning om, hvilken mulighed, der skal benyttes.

——

Ovenstående vedtægter er godkendt af Luthersk Missions landsstyrelse ved møde LS-11-06-C5, august 2011. De afløser vedtægter af 4. – 5. december 2009 og træder i kraft den 1. januar 2012.

Underskrevet af LM’s landsstyrelse den 30. september 2011: Jens Peter Rejkjær, LMs landsformand
Henrik P. Jensen, LMs næstformand
Asger Mogensen
Ebbe Kaas
Karl Haahr
Christian F. Nissen